ฉนวนกันความร้อน การออกแบบระบบการทำงาน ฉนวนที่นำมาใช้งานในหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกัน ฉะนั้นในการออกแบบฉนวน สิ่งแรกที่ต้องตั้งเกณฑ์คือใช้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ใช้ในการลดทอนการไหลของความร้อน หน้าที่เหล่านี้คือ

พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ในแง่เศรษฐศาสตร์ พลังงานที่ประหยัดได้ทั้งความร้อนหรือความเย็นในแง่เหตุผลกระบวนการผลิต การรักษาอุณหภูมิที่ต้องการในห้อง ภาชนะเก็บ หรือท่อ

การหน่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในภาชนะเก็บ ท่อ หรือ วัสดุ การป้องกันการควบแน่นของไอน้ำ ทั้งที่บริเวณผิวใน หรือผิวนอก การจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่เผยของอุปกรณ์หรือท่อที่ร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อบุคลากร หรือป้องกันการเกิดประกายไฟ การป้องกันไฟไหม้ โดมากแล้วระบบฉนวนจะทำหน้าที่ดังกล่าวมากกว่าหนึ่งหน้าที่ เช่น ระบบฉนวนที่หุ้มบนภาชนะบรรจุที่อยู่ในกระบวนการผลืตจะทำหน้าที่รักษาพลังงาน คงอุณหภูมิที่ต้องการในภาชนะ ป้องกันบุคลากรจากการถูกลวก และช่วยป้องกันไฟไหม้ด้วย การพิจารณาอย่างระมัดระวังตามหน้าที่เหล่านี้อาจทำให้เป็นไปได้ที่จะออกแบบระบบฉนวนระบบหนึ่งที่จะใช้งานได้มากกว่าหนึ่งจุดประสงค์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากระบบที่ใช้เฉพาะจุดประสงค์เดียวเลย
นอกจากนี้ต้องตั้งเกณฑ์ออกไปอีกภายใต้สภาวะเฉพาะที่จะนำฉนวนไปใช้งานดังนี้ ตำบลที่ที่ระบบฉนวนจะถูกนำไปติดตั้ง เป็นฉนวนในอาคารหรือห้องเย็น:เป็นฉนวนพื้น ผนัง หรือเพดานเป็นฉนวนภายในหรือเผยสู่ภายนอก หรือใช้งานทั้ง 2 ลักษณะ เป็นลักษณะที่ติดตั้งในอาคารหรือนอกอาคาร(ฉนวนท่อ ท่อส่งลม อุปกรณ์ ภาชนะ)

ถ้าติดตั้งในอาคาร ควรทราบอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของสภาวะแวดล้อม และถ้าการควบแน่นเป็นสิ่งสำคัญจะต้องรู้ความชื้นสัมพัทธ์ที่ทำให้เกิดสภาวะควบแน่น ถ้าแหล่งแผ่รังสีระดับสูง อย่างเช่น เตาเผา หม้อไอน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ร้อน อยู่ในพื้นที่ควรมีการระบุไว้และจัดวางให้สัมพันธ์กับฉนวนที่ใช้หุ้มเพื่อป้องกันไฟไหม้
สำหรับกรณีติดตั้งภายนอกอาคาร ปัจจัยส่วนใหญ่เหมือนกัน ยกเว้นจะมีปัจจัยเกี่ยวกับลมและการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ มาเกี่ยวข้องด้วย และหากสภาวะการถ่ายเทความร้อนมีความสำคัญมากที่สุด การออกแบบระบบฉนวนที่หุ้มท่อที่ร้อนภายใต้สภาวะฝนตก น้ำค้าง ต้องได้รับการพิจารณาด้วย
และถ้าระบบได้รับการติดตั้งใต้ดิน ปัจจัยทางด้านอุณหภูมิพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงตลอดปีต้องถูกนำมาคิดด้วยถ้าระบบฉนวนต้องการที่จะใช้เพื่อป้องกันจากอุบัติเหตุไฟไหม้แล้ว อุณหภูมิไฟไหม้ที่อาจจะเกิดจากเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ต้องเป็นอุณหภูมิที่ทราบค่าด้วย

สิ่งถัดมาคือการทราบค่าของห้องอุปกรณ์ภาชนะ หรือท่อที่ต้องการหุ้มฉนวน โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้อุณหภูมิค่าเดียวในการออกแบบ ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ำสุด และจากอุณหภูมิเหล่านี้อาจจำเป็นต้องหาอุณหภูมิออกแบบ

ถ้าการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องแล้ว เวลาที่คาดว่าอุณหภูมิของวัตถุที่หุ้มฉนวนจะลดลง ( หรือเพิ่มขึ้น ) สู่สภาวะสมดุลกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต้องทราบค่าควร ถ้าการปฏิบัติเป็นวัฏจักรแล้ว เวลาที่อุณหภูมิระดับต่ำและระดับสูง และเวลาที่อุณหภูมิจากระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่งที่ต้องทราบค่า

ฉนวนกันความร้อน การออกแบบระบบการทำงาน

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.